شرکت بازرگانی آکو پارس آریا (APA) در سال ۱۴۰۰ براساس استراتژی­ رقابتی و متمرکز بر فناوری و با تکیه بر نیروی کار موثر و برجسته، پروژه های کاربردی قابل اجرا و تجربه اجرایی هیئت مدیره تاسیس شد.
لذا با گسترش فعالیت های سازمان از یک‌سو و تلاش جهت پر کردن شکاف های جامعه معدنی و تولیدی از سوی دیگر، منجر شد تا سازمان، سایر زمینه های تخصصی را سازماندهی نماید و آنها را در یک شرکت واحد، به منظور برآورده ساختن نیازها و تقاضای جامعه، مشتریان و دیگر مراکز معدنی و تولیدی به شیوه ای مطلوب و بر اساس اصول و رویکردهای سیستماتیک مدرن متمرکز گرداند...